โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น

คณิตมต้นเพิ่มเติม

โครงสร้างรายวิชา และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ของวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น

โครงสร้างรายวิชา

ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. การประยุกต์ 1
– ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 4 15 80
 1. จำนวนและตัวเลข
– อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 5 15
การทดสอบกลางภาค – ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้- อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 1 20
 1. จำนวนและตัวเลข (ต่อ)
– บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้- เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานได้ 5 15
 1. การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
– ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้ 3 15
การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ 1
การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100 100

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. พหุนาม
– หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้- หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้- เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 12 40 80
การทดสอบกลางภาค – หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้- หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้- เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 1 20
 1. การประยุกต์ 2
– ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้ 5 20
การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ 1
การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100 100

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. สมบัติของเลขยกกำลัง
– คูณและหารจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลัง- คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 8 25 80
การทดสอบกลางภาค – คูณและหารจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลัง- คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 1 20
 1. พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
– บวก ลบ คูณ หารพหุนามได้- บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของ   พหุนามที่พหุนามดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ 9 35
การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ 1
การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 20 100 100

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
– แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 6 25 80
 1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
– การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้- แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 6 25
การทดสอบกลางภาค – แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้- การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้- แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 1 20
 1. การแปรผัน
– เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่างๆ ที่แปรผันต่อกันได้- แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 5 10
การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ 1
การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100 100

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. กรณฑ์ที่สอง
– บวก ลบ คูณ และหาร จำนวนจริงที่อยู่ในรูป เมื่อ a0 โดยใช้สมบัติ = เมื่อ a0 และ b0 และ = เมื่อ a0 และ b>0 5 20 80
 1. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
– แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้- แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 6 25
การทดสอบกลางภาค – บวก ลบ คูณ และหาร จำนวนจริงที่อยู่ในรูป เมื่อ a0 โดยใช้สมบัติ = เมื่อ a0 และ b0 และ = เมื่อ a0 และ b>0- แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้- แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 1 20
 1. สมการกำลังสอง
– แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร x =- แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้ 6 25
การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ 1
การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100 100

โครงสร้างรายวิชา

ค23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. เศษส่วนพหุนาม
– การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนพหุนามได้- แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้- แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนพหุนามได้ 7 25 80
การทดสอบกลางภาค – การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนพหุนามได้- แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้- แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนพหุนามได้ 1 20
 1. วงกลม
– ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้ 6 20
 1. พาราโบลา
– เขียนกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้- บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กำหนดให้ได้ 4 15
การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ 1
การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100 100