หลักสูตรคณิต ม.ปลาย

หลักสูตรคณิต ม.ปลาย

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

  1. เซต

2.  การให้เหตุผล

3.  สถิติ 1

4.  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

5.  อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

6.  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

8. วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

9. ความน่าจะเป็น

10.  ตรรกศาสตร์

11. สถิติ 2

 

1.  ระบบจำนวนจริง2.  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น3.  ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น

4.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติเบื้องต้น

5.  เรขาคณิตวิเคราะห์

6.  เวคเตอร์และเวคเตอร์ในปริภูมิสาม

7.  ฟังก์ชัน

8.  ภาคตัดกรวย

9.  ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

10.  กำหนดการเชิงเส้น

11.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์

12.  ทฤษฎีบททวินาม

13.  เมตริกซ์และดีเทอร์มินันต์

14.  ลำดับและอนุกรม

15.  จำนวนเชิงซ้อน

16.  แคลคูลัส

17.  การแจกแจงปกติ

18.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง

ข้อมูล

 

 

 

 

ม.4  ปี 2555         

พื้นฐาน (2 คาบ)

เพิ่มเติม ( 5 คาบ)

ภาคเรียนที่ 11.  ระบบจำนวนจริง2.  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น  1.  เซต2.  การให้เหตุผล3.  สถิติ 1

4.  เรขาคณิตวิเคราะห์

ภาคเรียนที่ 21.  เวคเตอร์และเวคเตอร์ในปริภูมิสามมิติ2.  ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น  1.  อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้2.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติเบื้องต้น3.  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

4.  ภาคตัดกรวย

 

ม.5  ปี 2556         

พื้นฐาน (2 คาบ)

เพิ่มเติม ( 5 คาบ)

ภาคเรียนที่ 11.  ตรรกศาสตร์2.  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 1.  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน2.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์3.  เมตริกซ์และดีเทอร์มินันต์
ภาคเรียนที่ 21.  ทฤษฎีบททวินาม2.  ความน่าจะเป็น 1.  ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม2.  ลำดับและอนุกรม3.  กำหนดการเชิงเส้น

 

ม.6  ปี 2557         

พื้นฐาน (2 คาบ)

เพิ่มเติม ( 5 คาบ)

ภาคเรียนที่ 11.  สถิติ 2  1.  จำนวนเชิงซ้อน2.  แคลคูลัส3.  การแจกแจงปกติ
ภาคเรียนที่ 2

ติว O-net

 

1.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ติว O-net

 

 

ม.4  ปี 2554         

พื้นฐาน (2 คาบ)

เพิ่มเติม ( 5 คาบ)

ภาคเรียนที่ 11.  ระบบจำนวนจริง2.  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น  1.  เซต2.  การให้เหตุผล3.  สถิติ 14.  เรขาคณิตวิเคราะห์

ภาคเรียนที่ 2

1.  เวคเตอร์และเวคเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

2.  ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น 

1.  อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้2.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติเบื้องต้น3.  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

4.  ภาคตัดกรวย

 

ม.5  ปี 2555         

พื้นฐาน (2 คาบ)

เพิ่มเติม ( 5 คาบ)

ภาคเรียนที่ 1

1.  ภาคตัดกรวย

2.  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

1.  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน2.  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์3.  เมตริกซ์และดีเทอร์มินันต์

ภาคเรียนที่ 2

1.  ทฤษฎีบททวินาม

2.  ความน่าจะเป็น

1.  ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม2.  ลำดับและอนุกรม3.  กำหนดการเชิงเส้น

 

ม.6  ปี 2556         

พื้นฐาน (2 คาบ)

เพิ่มเติม ( 5 คาบ)

ภาคเรียนที่ 1

1.  สถิติ 2

2.  ตรรกศาสตร์ 

1.  จำนวนเชิงซ้อน2.  แคลคูลัส3.  การแจกแจงปกติ
ภาคเรียนที่ 2

ติว O-net

 

1.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ติว O-net