โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น

คณิตมต้นพื้นฐาน

โครงสร้างรายวิชา และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ของวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น

โครงสร้างรายวิชา

ค21101 คณิตศาสตร์ 1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. สมบัติของจำนวนนับ
ค 1.4 ม.1/1   ค 6.1 ม.1/1ค 6.1 ม.1/2   ค 6.1 ม.1/3

ค 6.1 ม.1/4   ค 6.1 ม.1/5

10 10 80
 1. จำนวนเต็ม
ค 1.1 ม.1/1   ค 1.2 ม.1/1  ค 1.4 ม.1/1   ค 6.1 ม.1/2    

ค 6.1 ม.1/3   ค 6.1 ม.1/4

ค 6.1 ม.1/5

20 20
การทดสอบกลางภาค ค 1.1 ม.1/1   ค 1.2 ม.1/1  ค 1.4 ม.1/1   ค 6.1 ม.1/1

ค 6.1 ม.1/2   ค 6.1 ม.1/3

ค 6.1 ม.1/4   ค 6.1 ม.1/5

1 20
 1. เลขยกกำลัง
ค 1.1 ม.1/2   ค 1.2 ม.1/3  ค 1.2 ม.1/4 ค 6.1 ม.1/1

ค 6.1 ม.1/2   ค 6.1 ม.1/3    

ค 6.1 ม.1/4   ค 6.1 ม.1/5

15 20
 1. 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต
ค 3.1 ม.1/1   ค 3.1 ม.1/2    ค 3.1 ม.1/3   ค 6.1 ม.1/3

ค 6.1 ม.1/4

9 10
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 4
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค21102 คณิตศาสตร์ 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. เศษส่วนและทศนิยม
ค 1.1 ม.1/1     ค 1.2 ม.1/2ค 6.1 ม.1/1     ค 6.1 ม.1/2     ค 6.1 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/4     ค 6.1 ม.1/5      ค 6.1 ม.1/6 15 15 80
 1. การประมาณค่า
ค 1.3 ม.1/1      ค 5.2 ม.1/1ค 6.1 ม.1/1     ค 6.1 ม.1/2

ค 6.1 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/4

6 5
 1. คู่อันดับและกราฟ
ค 4.2 ม.1/4     ค 4.2 ม.1/5     ค 6.1 ม.1/2     ค 6.1 ม.1/3    ค 6.1 ม.1/4     ค 6.1 ม.1/5ค 6.1 ม.1/6 9 15
การทดสอบกลางภาค ค 1.1 ม.1/1     ค 1.2 ม.1/2ค 1.3 ม.1/1      ค 4.2 ม.1/4     ค 4.2 ม.1/5     ค 5.2 ม.1/1

ค 6.1 ม.1/1     ค 6.1 ม.1/2     ค 6.1 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/4     ค 6.1 ม.1/5     ค 6.1 ม.1/6

1 20
 1. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ค 4.1 ม.1/1     ค 4.2 ม.1/1     ค 4.2 ม.1/2      ค 4.2 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/1     ค 6.1 ม.1/2ค 6.1 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/4     ค 6.1 ม.1/5     ค 6.1 ม.1/6 15 15
 1. ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต
ค 3.1 ม.1/4     ค 3.1 ม.1/5      ค 3.1 ม.1/6     ค 6.1 ม.1/3ค 6.1 ม.1/4     ค 6.1 ม.1/5

ค 6.1 ม.1/6

9 10
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 4
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค22101 คณิตศาสตร์ 3                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. อัตราส่วนและร้อยละ
ค 1.1 ม.2/4    ค 6.1 ม.2/1ค 6.1 ม.2/2     ค 6.1 ม.2/3

ค 6.1 ม.2/4     ค 6.1 ม.2/5

ค 6.1 ม.2/6            

12 15 80
 1. การวัด
ค 2.1 ม.2/1   ค 2.1 ม.2/2ค 2.1 ม.2/3     ค 2.2 ม.2/1

ค 5.2 ม.2/1   ค 6.1 ม.2/1

ค 6.1 ม.2/2     ค 6.1 ม.2/3

ค 6.1 ม.2/4     ค 6.1 ม.2/5

10 15
 1. แผนภูมิรูปวงกลม
ค 5.1 ม.2/1  ค 6.1 ม.2/2ค 6.1 ม.2/4     8 10
การทดสอบกลางภาค ค 1.1 ม.2/4       ค 2.1 ม.2/1ค 2.1 ม.2/2     ค 2.1 ม.2/3

ค 2.2 ม.2/1    ค 5.1 ม.2/1

ค 5.2 ม.2/1   ค 6.1 ม.2/1

ค 6.1 ม.2/2     ค 6.1 ม.2/3

ค 6.1 ม.2/4     ค 6.1 ม.2/5

ค 6.1 ม.2/6

1 20
 1. 4. การแปลงทางเรขาคณิต
ค 3.2 ม.2/3       ค 3.2 ม.2/4    ค 4.2 ม.2/2   ค 6.1 ม.2/2     ค 6.1 ม.2/3     ค 6.1 ม.2/5ค 6.1 ม.2/6 8 10
 1. ความเท่ากันทุกประการ
ค 3.2 ม.2/1    ค 6.1 ม.2/1       ค 6.1 ม.2/2       ค 6.1 ม.2/3     ค 6.1 ม.2/3   ค 6.1 ม.2/4     ค 6.1 ม.2/5 16 10
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 4
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค22102 คณิตศาสตร์ 4                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
ค 3.2 ม.2/2     ค 5.2 ม.2/1ค 6.1 ม.1/2     ค 6.1 ม.1/3

ค 6.1 ม.1/4     ค 6.1 ม.1/5

ค 6.1 ม.1/6

15 15 80
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ค 1.1 ม.2/1       ค 1.1 ม.2/2ค 1.1 ม.2/3    ค 1.2 ม.2/1  

ค 1.2 ม.2/2       ค 1.3 ม.2/1

ค 1.4 ม.2/1     ค 6.1 ม.1/2     ค 6.1 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/4

15 15
การทดสอบกลางภาค ค 1.1 ม.2/1       ค 1.1 ม.2/2ค 1.1 ม.2/3     ค 1.2 ม.2/1  

ค 1.2 ม.2/2       ค 1.3 ม.2/1

ค 1.4 ม.2/1     ค 3.2 ม.2/2     ค 5.2 ม.2/1     ค 6.1 ม.1/2    

ค 6.1 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/4

ค 6.1 ม.1/5     ค 6.1 ม.1/6

1 20
 1. การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ค 4.2 ม.2/1     ค 6.1 ม.2/1    ค 6.1 ม.2/2     ค 6.1 ม.2/3ค 6.1 ม.2/4   ค 6.1 ม.2/5

ค 6.1 ม.2/6            

13 15
 1. เส้นขนาน
ค 3.2 ม.2/1     ค 6.1 ม.1/2     ค 6.1 ม.1/3     ค 6.1 ม.1/4     ค 6.1 ม.1/5     ค 6.1 ม.1/3 11 15
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 4
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

โครงสร้างรายวิชา

ค23101 คณิตศาสตร์ 5                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
ค 2.1 ม.3/1     ค 2.1 ม.3/2     ค 2.1 ม.3/3     ค 2.1 ม.3/4ค 2.2 ม.3/1     ค 3.1 ม.3/1    

ค 6.1 ม.3/1       ค 6.1 ม.3/2

ค 6.1 ม.3/3       ค 6.1 ม.3/4

ค 6.1 ม.3/5       ค 6.1 ม.3/6    

15 15 80
 1. กราฟ
ค 4.2 ม.3/2     ค 4.2 ม.3/3     ค 4.2 ม.3/4     ค 4.2 ม.3/5       ค 6.1 ม.3/2     15 15
การทดสอบกลางภาค ค 2.1 ม.3/1     ค 2.1 ม.3/2     ค 2.1 ม.3/3     ค 2.1 ม.3/4ค 2.2 ม.3/1     ค 3.1 ม.3/1    

ค 4.2 ม.3/2      ค 4.2 ม.3/3     ค 4.2 ม.3/4     ค 4.2 ม.3/5       ค 6.1 ม.3/1       ค 6.1 ม.3/2

ค 6.1 ม.3/3       ค 6.1 ม.3/4

ค 6.1 ม.3/5       ค 6.1 ม.3/6    

1 20
 1. ระบบสมการเชิงเส้น
ค 4.2 ม.3/2     ค 4.2 ม.3/3     ค 4.2 ม.3/4     ค 4.2 ม.3/5       ค 6.1 ม.3/1       ค 6.1 ม.3/2ค 6.1 ม.3/3     ค 6.1 ม.3/4

ค 6.1 ม.3/5     ค 6.1 ม.3/6

14 15
 1. 4. ความคล้าย
ค 3.2 ม.3/1     ค 6.1 ม.3/1ค 6.1 ม.3/2     ค 6.1 ม.3/3

ค 6.1 ม.3/4     ค 6.1 ม.3/5

10 15
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 4
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค23102 คณิตศาสตร์ 6                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
 1. อสมการ
ค 4.2 ม.3/1     ค 6.1 ม.3/1ค 6.1 ม.3/2     ค 6.1 ม.3/3

ค 6.1 ม.3/4     ค 6.1 ม.3/5

15 15 80
 1. ความน่าจะเป็น
ค 5.2 ม.3/1     ค 5.3 ม.3/1     ค 5.3 ม.3/2     ค 6.1 ม.3/1     ค 6.1 ม.3/2       ค 6.1 ม.3/3ค 6.1 ม.3/4     ค 6.1 ม.3/5 15 15
การทดสอบกลางภาค ค 4.2 ม.3/1     ค 5.2 ม.3/1     ค 5.3 ม.3/1     ค 5.3 ม.3/2     ค 6.1 ม.3/1       ค 6.1 ม.3/2     ค 6.1 ม.3/3       ค 6.1 ม.3/4     ค 6.1 ม.3/5 1 20
 1. สถิติ
ค 5.1 ม.3/1     ค 5.1 ม.3/2     ค 5.1 ม.3/3     ค 5.1 ม.3/4     ค 5.3 ม.3/1     ค 6.1 ม.3/1     ค 6.1 ม.3/2       ค 6.1 ม.3/3ค 6.1 ม.3/4     ค 6.1 ม.3/5 12 15
 1. 4. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค 6.1 ม.3/1     ค 6.1 ม.3/2ค 6.1 ม.3/3     ค 6.1 ม.3/4

ค 6.1 ม.3/5     ค 6.1 ม.3/6

12 15
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 4
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100