โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ปลาย

คณิตปลายพื้นฐาน

โครงสร้างรายวิชา และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ของวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ปลาย

โครงสร้างรายวิชา

ค31101 คณิตศาสตร์ 1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา

(ชั่วโมง)

สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
  1. เซต
ค 4.1 ม.4-6/1

ค 4.2 ม.4-6/1

ค 6.1 ม.4-6/4

20 16 80
  1. การให้เหตุผล

 

ค 4.1 ม.4-6/2

ค 4.2 ม.4-6/2

ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3

10 14
การทดสอบกลางภาค ค 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2

ค 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2

ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2,

         ม.4-6/3, ม.4-6/4

1 20
  1. จำนวนจริง

 

ค 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2

ค 1.2 ม.4-6/1

ค 1.3 ม.4-6/2

ค 1.4 ม.4-6/1

ค 4.2 ม.4-6/3 

ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4

25 20
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 3 10
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค31102 คณิตศาสตร์ 2                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา

(ชั่วโมง)

สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
  1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ค 1.1 ม.4-6/3

ค 1.2 ม.4-6/1

ค 1.3 ม.4-6/1

10 10 80
  1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ค 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3

ค 4.2 ม.4-6/4

23 20
การทดสอบกลางภาค ค 1.1 ม.4-6/3

ค 1.2 ม.4-6/1

ค 1.3 ม.4-6/1

ค 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3

ค 4.2 ม.4-6/4

1 20
  1. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 

ค 2.1 ม.4-6/1

ค 2.2 ม.4-6/1

22 20
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 3 10
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค32101 คณิตศาสตร์ 3                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา

(ชั่วโมง)

สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
  1. ลำดับและอนุกรม
ค 4.1 ม.4-6/4, ม.4-6/5

ค 4.2 ม.4-6/6

30 35 80
การทดสอบกลางภาค ค 4.1 ม.4-6/4, ม.4-6/5

ค 4.2 ม.4-6/6

1 20
  1. ความน่าจะเป็น
ค 5.2 ม.4-6/2

ค 5.3 ม.4-6/2  

25 25
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 3
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

ค32102 คณิตศาสตร์ 4                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี เวลา

(ชั่วโมง)

สัดส่วนคะแนน
% รวม (%)
  1. สถิติเบื้องต้น
ค 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม4-6/3

ค 5.2 ม.4-6/1

ค 5.3 ม.4-6/1  

30 30 80
การทดสอบกลางภาค ค 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม4-6/3

ค 5.2 ม.4-6/1

ค 5.3 ม.4-6/1  

1 20
  1. สถิติเบื้องต้น (ต่อ)
ค 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม4-6/3

ค 5.2 ม.4-6/1

ค 5.3 ม.4-6/1  

25 30
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด 3
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด 1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 100