MATH EIS 41 43

MATH EIS 4143

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง 4/1 4/3

ครูยอดหทัย รีศรีคำ

เทอม 2 ปีการศึกษา 2557

โครงสร้างรายวิชา

ค31102 คณิตศาสตร์ 2                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นฐาน    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                                                เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี   เวลา(ชั่วโมง) สัดส่วนคะแนน
  % รวม (%)
 1. จำนวนจริง
ค 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2ค 1.2 ม.4-6/1ค 1.3 ม.4-6/2ค 1.4 ม.4-6/1ค 4.2 ม.4-6/3 

ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4

ระบบจำนวนจริง

 • จำนวนจริง
 • สมบัติของจำนวนจริงที่เกี่ยวกับการ บวก การคูณ การเท่ากันและการไม่เท่ากัน
 • สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • การแก้สมการเศษส่วนพหุนาม
 • อสมการตัวแปรเดียว และอสมการพหุนามดีกรีสองขึ้นไป
 • ค่าสัมบูรณ์

 

5 5  
2 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ค 1.1 ม.4-6/3ค 1.2 ม.4-6/1ค 1.3 ม.4-6/1
 1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
  • ความหมายของเลขยกกำลัง
  • สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
  • รากที่ n ในระบบจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
  • สมบัติรากที่ n ของจำนวนจริง

 

5 5 80
3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ค 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3ค 4.2 ม.4-6/4
 1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
  • ความสัมพันธ์
  • อินเวอร์สของความสัมพันธ์
  • กราฟของความสัมพันธ์
  • ฟังก์ชัน
  • กราฟของฟังก์ชัน
  • การดำเนินการบนฟังชัน
  • อินเวอร์สของฟังก์ชัน
  • แบบของฟังก์ชัน
  • ชนิดของฟังก์ชัน

 

23 20
การทดสอบกลางภาค ค 1.1 ม.4-6/3ค 1.2 ม.4-6/1ค 1.3 ม.4-6/1ค 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3ค 4.2 ม.4-6/4 1 20
 1. 4. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 

ค 2.1 ม.4-6/1ค 2.2 ม.4-6/1
 1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการนำไปใช้
  • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • การหาค่าฟังก์ชัตรีโกณมิติของมุม , และ
  • การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตาราง และโดยการใช้เครื่องคำนวณ
  • การนำฟังก์ชันตรีโกณมิติไปใช้ใน การแก้ปัญหาระยะทางและความสูง

 

22 20
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรขาคณิตวิเคราะห์4/1 4/3   
 1. เรขาคณิตวิเคราะห์
  • ระยะระหว่างจุดสองจุดจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดความชันของเส้นตรงส้นขนานเส้นตั้งฉากความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
  • การแก้สมการเส้นตรง
  • ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด
  • ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน
  • เลื่อนแกนทางขนาน        

 

   
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรขาคณิตวิเคราะห์4/1   
 1. เวคเตอร์และเวคเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

2.1 เวคเตอร์

 • การบวกและลบเวคเตอร์
 • การคูณเวคเตอร์ด้วยสเกลาร์
 • การใช้เวคเตอร์ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
 • เวคเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก
 • เวคเตอร์หนึ่งหน่วย
 • ผลคูณเชิงสเกลาร์
 • เวคเตอร์ที่ตั้งฉากกัน
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เวคเตอร์
   
การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด   3 10
การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด   1 20 20
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน   60 100 100

 MATH EIS 4143

 • เรียกดิไออ้วน เอ็ม’ อะจึ้ยยย

  นายไตรรงค์ วงศ์มาก ม4/1 เลขที่5

 • เรียกดิไออ้วน เอ็ม’ อะจึ้ยยย

  นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา ม4/1 เลขที่13

 • Guest

  สรทัศน์ เกิดมณี‎

 • สรทัศน์ เกิดมณี

  สรทัศน์ เกิมณี ม.4/3

  • สรทัศน์ เกิดมณี

   ……