HOT 1 ภาพยนตร์ (History of TSO)ตอนที่ 1 By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

ภาพยนตร์  HOT (History of TSO)  หากคุณอยากรู้ประวัติของใครบางคน คุณต้องแลก ด้วยชีวิตของคุณเอง ตอนที่ 1

ตอนที่ 2   http://www.youtube.com/watch?v=GnrnxB1rmFk

About admin 174 Articles
ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ ครูคณิตศาสตร์ ผมเชื่อว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบสนุกสนาน สร้างบรรยากาศการเรียนให้ผ่อนคลาย จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าภาวะเครียดและกดดัน เมื่อคุณก้าวเดินมาเป็นครู อุดมการณ์คือสิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนมันแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด