HOT 2 ภาพยนตร์ (History of TSO)ตอนที่ 2 By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

HOT 2 ภาพยนตร์ (History of TSO)ตอนที่ 2 By ครู ยอดหทัย รีศรีคำ

ภาพยนตร์  HOT (History of TSO)  หากคุณอยากรู้ประวัติของใครบางคน คุณต้องแลก ด้วยชีวิตของคุณเอง ตอนที่ 2  เข้าชม

  ตอนที่ 1  https://www.youtube.com/watch?v=0ADSso9tbRg