TSOMATH EIS: ครู ยอดหทัย รีศรีคำกับการเป็นวิทยากรการสอน EIS ให้โรงเรียนในภาคอีสาน

TSOMATH EIS: ครู ยอดหทัย รีศรีคำกับการเป็นวิทยากรการสอน EIS ให้โรงเรียนในภาคอีสาน

TSO กับการเป็นวิทยากร ให้โรงเรียนในภาคอีสาน การสอน EIS