ห้องส่งงาน 6/2 เฉลยO-net โดยการpresent เป็น video การสอนกำหนดส่งงานไม่เกิน วันที่ 20 มกราคม 23:59 น กับ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ

ห้องส่งงาน 6/2 เฉลยO-net โดยการpresent เป็น video การสอนกำหนดส่งงานไม่เกิน วันที่ 20 มกราคม 23:59 น กับ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ

ห้องส่งงาน 6/2 เฉลยO-net  ระบุปี โดยการpresent เป็น videoการสอน     upload บน youtube    แล้วส่ง link มาในหน้านี้ กำหนดส่งงานไม่เกิน วันที่ 20 มกราคม 23:59 น

 • อนุชิต ภู่ระหงษ์
 • อนุชิต ภู่ระหงษ์

  กลุ่มของ กิตตินันท์ อารินท์ ครับ

 • อนุชิต ภู่ระหงษ์

  กลุ่มของ กิตตินันท์ อารินท์ ครับ

 • Montira ‘Xaou

  นายภัทรวิทย์ จริตซื่อ
  นางสาวจณิสตา อัมพรมหา
  นางสาวมณฑิรา เหี้ยมหาญ

 • อนุชิต ภู่ระหงษ์

 • อนุชิต ภู่ระหงษ์

 • อนุชิต ภู่ระหงษ์

  ชอง กลุ่ม กิตตินันท์ อารินท์ ครับ

 • H’holly Kasidit

  นายกษิดิศ สนอง

  นางสาวปรัยา กะโห้ทอง

  นางสาวปนัดดา กิจสุวรรณ

 • korakot

  นาย กรกช แสนสุข
  นางสาว ธีริศรา ฉลอง

  นางสาว ชาลินี บำเรอรวย

 • วราภรณ์ ดีรัตน์

 • Na’k Nea

  น.ส.ดารณี สมคิด และ น.ส.เบญจรัตน์ มูลศรีแก้ว กลุ่ม๒ เรื่องทฤษฏีบททวินาม

 • ่jirapa kawjun

  จิราภา แก้วจันทร์
  วราภรณ์ ดีรัตน์
  สืรินาถ บุตรสามาลี

 • อนุชิต ภู่ระหงษ์

  ;วัชรพงษ์ แซ่กอ
  อัญชลี ตรีมหาโชค

 • นางสาวอัญชิสา วิริยะกิจ

  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  นางสาวณัชญา สุวรรณโชติ
  นางสาวอัญชิสา วิริยะกิจ
  นางสาวนลัทพร เกษารัตน์http://www.youtube.com/watch?v=EC2GOAqkths&feature=youtu.be

 • H’holly Kasidit

  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  น.ส.ณัชญา สุวรรณโชติ
  น.ส. นลัทธพร เกษารัตน์
  น.ส. อัญชิสา วิริยะกิจ

 • นางสาวเพ็รชอารีย์ สุวรรณโชติ

  สถิติและความน่าจะเป็น
  นางสาวเพ็รชอารีย์ สุวรรณโชติ
  นายภาสกร ต้องทำกิจ

 • อนุชิต ภู่ระหงษ์

  เรื่องเมทริกซ์

  1.นพรุจ คำเขียว
  2.อนุวัฒน์ มีบุญ
  3.นมัสสิการ สุวรรณโชติ

 • รัตนากร ใจาสุข