ประกาศคะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์ครูยอดหทัย รีศรีคำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศคะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์ครูยอดหทัย รีศรีคำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศคะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์

ครูยอดหทัย รีศรีคำ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  • คะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4  
  • คะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5  
  • คะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 
  • คะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2  
  • คะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3