ห้องส่งงาน 3/4 3/5 Multi-step inequalities

ห้องส่งงาน 3/4 3/5 Multi-step inequalities

fsdf

ห้องส่งงาน 3/4 3/5

Multi-step inequalities

ให้นักเรียนทำข้อตามเลขที่ของตนเอง หากเลขที่ตัวเองเกิน ให้วนกลับมาข้อหนึ่งใหม่ เช่นมี 24 ข้อ เลขที่ 25 ให้ทำข้อ 1

 • น้อง ‘เฉิ่ม’ สันโดษ

  น.ส.ปัทมวรรณ วงศ์รักษ์ เลขที่16 ม.3/4

 • Fluk Remix

  ปกรณ์ หนองใหญ่ เลขที่ 6 ม.3/4

 • sasithorn

  ศศิธร ยิ้มละมัย 3/5 เลขที่ 19

 • กรดา

  กรดา ประมวล 3/5 เลขที่ 23

 • กรดา

  กรดา ประมวล 3/5

 • สุดารัตน

  สุดารัตน อินสาย 3/5 เลขที่ 20

 • นพดล

  นพดล มีลาภ 3/5

 • ธนพล

  ธนพล เภาเย็น 3/5

 • สุนิตา

  สุนิตา อินทร์ณรงค์ 3/5 เลขที่ 22

 • Sunpet meesin m.3/4 no. 8

  สรรเพชญ มีสินเลขที่ 7 ม.3/4

 • สุนันทา

  สุนันทา นารักษ 3/5

 • อดิศักดิ์

  อดิศักดิ์ ศิกดิ์ดิมงคล 3/5

 • ธมลวรรณ

  ธมลวรรณ มนตรีพรรณ 3/5

 • สุพศิล

  สุพศิล สุวรรณโชติ 3/5

 • ศศิธร

  ศศิธร ถนอมจิตร์ 3/5 เลขที่ 18

 • จิราวรรณ

  จิราวรรณ แววดี 3/5 เลขที่ 14

 • ประวีณา

  ประวีณา วงศ์อยู่ 3/5

 • สุทัศน์

  สุทัศน์ ภักดีจิตร 3/5

 • ใอ้ไปรท์ ดำ โชว์เฟี้ยว

  อุดมสิน ผาสุก ม.3/4 เลขที่9

 • wannipa wongweaw

  น.ส.วรรณิภา วงศ์แวว ม.3/4 เลขที่ 29

 • มณีรัตน์ เพชรหมื่นไวย

  เด็กหญิงมณีรัตน์ เพชรหมื่นไวย เลขที่ 28 ชั้น ม.3/4

 • มณีรัตน์ เพชรหมื่นไวย

  เด็กหญิงมณีรัตน์ เพชรหมื่นไวย เลขที่ 28 ชั้นม.3/4

 • กิตติยศ

  กิตติยศ น่วมสีนวน 3/5

 • ศศิธร

  ศศิธร ยิ้มละมัย 3/5 เลขที่ 19

 • ทิติมา

  ทิติมา กิจสุวรรณ 3/5

 • ทิติมา

  ทิติมา กิจสุวรรณ ม.3/5

 • ธมลวรรณ

  ธมลวรรณ มนตรีพรรณ 3/5

 • ณัฐพงค์

  ณัฐพงค์ สีสงปราบ

 • สุนิตา

  สุนิตา อินทร์ณรงค์ 3/5

 • นพดล

  นพดล มีลาภ 3/5

 • สุันันทา

  สุันันทา นารักษ์ 3/5

 • สุพศิน

  สุพศิน สุวรรณโชติ 3/5

 • ปัญจพร

  ปัญจพร ปัญจรักษ์ 3/5 เลขที่ 25

 • สุดารัตน

  สุดารัตน อินสาย 3/5 เลขที่ 20

 • วันเฉลิม

  วันเฉลิม สมอโพรง 3/5

 • ธนพล

  ธนพล เภาเย็น 3/5

 • กานดา

  กานดา ปะสิ่งชอบ 3/5

 • นฤมล

  นฤมล สุวรรณโชติ ม.3/5 เลขที่ 17

 • กรดา

  กรดา ประมวล 3/5

 • Fluk Remix

  ปกรณ์ หนองใหญ่ เลขที่ 6 ม.3/4

 • ประวีณา

  ประวีณา วงค์อยู่ 3/5

 • เฟรด ขาว โชว์เฟี้ยว

  เฟรดเดริค จอห์น ฮอลล์ 3/4

 • นวทรรศน์ เเวววับศรี

  นายนวทรรศน์ เเวววับศรี เลขที่ 5 3/4

 • นาย ธนาธิป สุวรรนโชติ

  นาย ธนาธิป สุวรรนโชติ 10 3/4

 • Mint’a Woraluk

  นางสาว วรลักษณ์ เกษารัตน์ เลขที่26 ม.3/4