เอกสารติว ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า

เอกสารติว ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า

เอกสาร ม่ามา + เฉลย

ครูได้รวบรวมเอกสารติว ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ของปีต่างๆมาให้ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดไปลองทบทวนดูนะครับ 

– เอกสารติว ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11
– เอกสารติว ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12
– เอกสารติว ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13
– เอกสารติว ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 14

1. ชีท ติวมาม่า ปี 2553 – วิชา ภาษาไทย O-Net + Gat คิดวิเคราะห์
1.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/Thai_Onet_GAT/THAI_1_mama.pdf
1.2 http://www.247friend.net/mamabook2009/Thai_Onet_GAT/THAI_1_mama.pdf
2. ชีท ติวมาม่า ปี 2553 – วิชา สังคมศึกษา O-Net
2.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/Social/Social_1_mama.pdf
2.2 http://www.247friend.net/mamabook2009/Social/Social_2_mama.pdf

ยอดหทัย
3. ชีท ติวมาม่า ปี 2553 – วิชา ภาษาอังกฤษ O-Net + Gat อังกฤษ (เฉพาะภาคกลาง)
3.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/Eng_Onet_GAT_Bangkok/Eng_KruNan_BKK_1.pdf
3.2 http://www.247friend.net/mamabook2009/Eng_Onet_GAT_Bangkok/Eng_KruNan_BKK_2.pdf
3.3 http://www.247friend.net/mamabook2009/Eng_Onet_GAT_Bangkok/Eng_KruNan_BKK_3.pdf

4. ชีท ติวมาม่า ปี 2553 – วิชา ภาษาอังกฤษ O-Net + Gat อังกฤษ (ภาคอื่นๆ)
4.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/Eng_Onet_GAT_Region/ENG_mama_A_Sathita_Region.pdf

5. ชีท ติวมาม่า ปี 2553 – วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
5.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_01_mama.pdf
5.2 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_02_mama.pdf
5.3 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_03_mama.pdf
5.4 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_04_mama.pdf
5.5 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_05_mama.pdf
5.6 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_06_mama.pdf
5.7 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_07_mama.pdf
5.8 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_08_mama.pdf
5.9 http://www.247friend.net/mamabook2009/PAT2/PAT2_09_mama.pdf
6. ชีท ติวมาม่า ปี 2553 – วิชา วิทยาศาสตร์ (O-Net)
6.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/Vit-Onet/Vit_Onet_1_mama.pdf
6.2 http://www.247friend.net/mamabook2009/Vit-Onet/Vit_Onet_2_mama.pdf
6.3 http://www.247friend.net/mamabook2009/Vit-Onet/Vit_Onet_3_mama.pdf
7. ชีท ติวมาม่า ปี 2553 – วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
Part 1 (เฉพาะภาคกลาง)
7.1.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/Math_Onet_Pat1_Bangkok/Math1_Bkk_O-Net_PAT1/1_Math_mama_Bkk.pdf
7.1.2 http://www.247friend.net/mamabook2009/Math_Onet_Pat1_Bangkok/Math1_Bkk_O-Net_PAT1/2_Math_mama_Bkk.pdf
7.1.3 http://www.247friend.net/mamabook2009/Math_Onet_Pat1_Bangkok/Math1_Bkk_O-Net_PAT1/3_Math_mama_Bkk.pdff
Part 2 (เฉพาะภาคกลาง)
7.2.1 http://www.247friend.net/mama/download/Math_the_Brain_PAT1_Bkk.pdf

ภาคอื่นๆ
7.3.1 http://www.247friend.net/mamabook2009/Math_0net_Pat1_Region/Math_1_mama_Region.pdf
7.3.2 http://www.247friend.net/mamabook2009/Math_0net_Pat1_Region/Math_2_mama_Region.pdf
7.3.3 http://www.247friend.net/mamabook2009/Math_0net_Pat1_Region/Math_3_mama_Region.pdf
เฉลยคู่มือติวมาม่า
PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (The Brain)
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋) + อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
เฉลยคำตอบตะลุยโจทย์ ฟังก์ขันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม, เมตริกซ์
http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/answer_pat1_the_brain_bkk/expo_log_matrix.pdf
เฉลยคำตอบตะลุยโจทย์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ระบบจำนวนจริง
http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/answer_pat1_the_brain_bkk/02.pdf


PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เคมี     รศ.สุธน เสถียรยานนท์
http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/pat2/chem_a_suthon.jpg
เคมี     อ.บัวแก้ว รัตนกมุท (เคมี)
http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/pat2/chem_a_burkeaw.jpg

ฟิสิกส์  อ.กฤตนัย  จันทรจตุรงค์ (ฟิสิกส์)

http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/pat2/phisics_a_kittanai.jpg
ชีววิทยา (มีเฉลยในคู่มือที่เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว)
ภาษาอังกฤษ O-Net + Gat อังกฤษ
ครูพี่แนน (อ.อริสรา  ธนาปกิจ) และ คณะ

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=27D3804AAABP5U9[AN95Q87H2F734F
สัมคมศึกษา O-Net
อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/sicial_o_net/social_onet_a_chai.jpg

อ.ขนิษฐา  แก้วเกิด
http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/sicial_o_net/social_onet_a_kanit.jpg

อ.กุลรัตน์  ผ่องสถาพร
http://www.247friend.net/tobtun12/images/manual/sicial_o_net/social_onet_a_kul.jpg