เฉลยโจทย์ PAT1 แคลคูลัส โดยนักเรียนห้อง6/4

เฉลยโจทย์ PAT1 แคลคูลัส โดยนักเรียนห้อง6/4

เฉลยโจทย์ PAT แคลคูลัส โดยนักเรียนห้อง6/4 ผลงานของนักเรียนห้อง 6/4 ในการหาข้อสอบPAT1เก่าๆ มาเฉลย เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม กำหนด ส่งงาน 27 พย 23.59น

 • Non Nontesa

 • Kitchai Srichompu

 • Supawich Sisaifong

 • Yaowalak Rattanawijit

  นางสาว มาริสา เสาวโร เลขที่ 28
  นางสาว เยาวลักษณ์ รัตนวิจิตร เลขที่ 29

 • Yaowalak Rattanawijit

  นางสาว มาริสา เสาวโร เลขที่ 28
  นางสาว เยาวลักษณ์ รัตนวิจิตร เลขที่ 29

 • Kitchai Srichompu

  เฉลยข้อสอบ PAT1 ก.ค.52 แก้ใหม่ https://youtu.be/e5z2OHlN3oE

 • Title Tingtong

  คณิตศาสตร์ เฉลย Pat1 ตุลา58 ข้อที่13

  นายสุชานันท์ ไขโพธิ์ ม.6/4 เลขที่ 7
  นางสาววิทนีย์ กุลประยงค์ ม.6/4 เลขที่ 43

 • Parsong Suwannachote

  นางสาวศมนวรรณ นิลศิริ เลขที่ 30
  นายประสงค์ สุวรรณโชติ เลขที่ 3
  ส่งการบ้านเฉลยโจทย์แพท 1 ข้อ41 พย 57

 • Yaowalak Rattanawijit

  นายศุภกรณ์ เนตรมณี เลขที่ 6
  นางสาว ธัญสิริ คล่องใจ เลขที่ 40

 • Yaowalak Rattanawijit

  นางสาวชลิตา จันทรรัตน์มณี เลขที่24
  นางสาวอัญชนา แซ่ซิ้ม เลขที่27

 • Yaowalak Rattanawijit

  นางสาว พรกนก ไชยภูมิ เลขที่ 25

 • Yaowalak Rattanawijit

  นางสาว ธนพร ประมวล เลขที่ 33
  นางสาว อภิญญา อภิญ เลขที่ 36

 • เพื่อนรัก ฟักทองบด

  นาย รัชพลใจดี เลขที่ 15
  นาย ณัฐวุฒิ แก้วพริ้งเพริด เลขที่ 18

 • เพื่อนรัก ฟักทองบด

  นาย ภานุกร ขันเครือ เลขที่ 4
  นาย สิทธินนท์ แนบเนียน เลขที่ 5

 • เพื่อนรัก ฟักทองบด

  นายกวีพจน์ ทองเถื่อน เลขที่ 16
  นายภาณุพงษ์ คำแหง เลขที่ 21

 • Kitchai Srichompu


  นาย เกริกเกียรติ ช้างน้อย เลขที่ 14

 • ณัฐกานต์ สมดี

  นายณัฐกานต์ สมดี เลขที่ 1
  นางสาวลลิตา กาญจนกันติ เลขที่ 32

 • Supawich Sisaifong

  นางสาวนลัทพร ประกอบกิจ เลขที่ 34
  นางสาวศิริญาภรณ์ รัตนวิจิตร เลขที่ 35

 • Sirawich Thitisuwat

  นายสิรวิชญ์ ฐิติสุวัฒน์ ม.6/4 เลขที่10

 • Sirawich Thitisuwat


  น.ส.ลักษณาพร โพธิ์แก้ว เลขที่26 ม.6/4
  นส.ธัญญศิริ สาครจันทร์ ชั้นม.6/4 เลขที่23

 • Sopon Kongsaward

  นายโสภณ คงสวาสดิ์ ชั้นม.6/4 เลขที่ 8
  นางสาวอรอนงค์ สืบสาววงศ์ ชั้นม.6/4 เลขที่37http://tsomath.com/2016/11/25/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-pat1-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%99/

 • Sopon Kongsaward

  นายโสภณ คงสวาสดิ์ ชั้นม.6/4 เลขที่ 8
  นางสาวอรอนงค์ สืบสาววงศ์ ชี้นม.6/4 เลขที่ http://tsomath.com/2016/11/25/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-pat1-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%99/

 • Sopon Kongsaward

  นายโสภณ คงสวาสดิ์ ชี้นม.6/4 เลขที่ 8
  นางสาวอรอนงค์ สืบสาววงศ์ ชั้นม.6/4 เลขที่ 37

 • Chanaradee Kerdsiri

  นางสาว ชนารดี เกิดศิริ ชั้นม.6/4เลขที่38
  นางสาว นิจจารีย์ ภิญโญ ชั้นม.6/4เลขที่39
  Pat1 ต.ค ปี55 ข้อ21

 • Yaowalak Rattanawijit

  นางสาว กมลลักษณ์ บัวสำราญ เลขที่ 31

 • Thanathorn Kawaguchi

  นายธนธร เจริญพร เลขที่ 2
  นางสาว เสาวรส อาสนิท เลขที่ 44