ยินดีกับลูกศิษย์รุ่นแรกที่เข้าบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู ที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สอนเจ้าพวกนี้มาต้ั้งแต่ Read More →