เฉลยโจทย์ PAT แคลคูลัส โดยนักเรียนห้อง6/4 ผลงานของนักเรียนห้อง 6/4 ในการหาข้อสอบPAT1เก่าๆ มาเฉลย เพื่อเผยRead More →